Authentique BD - "Allah wawu wade (seul dieu decide) titre en peul"
Authentique BD - "Allah wawu wade (seul dieu decide) titre en peul"

20230724